Centrum Okulistyczne ArtLife

RODO

ARTLIFE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ul. Obrońców Wybrzeża 23, 80-398 Gdańsk
KRS: 0000249525 NIP: 5832930309

Informacja na temat przetwarzania danych:

Administrator danych:

Administratorem danych przekazanych przez Pacjenta jest Spółka ArtLife Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 23, 80-398 Gdańsk.

Cel przetwarzania:

Realizacja celu zdrowotnego, profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna, zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa UE lub państwa członkowskiego, realizacja umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki, zapewnienie ciągłości świadczeń, komunikacja z Pacjentem, informowanie o usługach medycznych, archiwizacja, rozliczenie usługi i realizowanie czynności pomocniczych zawiązanych z udzielaniem świadczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

W celach zdrowotnych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia, w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w tym art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Odrębna zgoda Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych w celach zdrowotnych nie jest wymagana;
W związku z wykonywaniem umowy - na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b), Odrębna zgoda Pacjenta na przetwarzanie danych nie jest wymagana;
W oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a).

Zakres danych:

Przetwarzane przez podmiot leczniczy na podstawie Rozporządzenia RODO dane osobowe Pacjenta muszą być adekwatne, stosowne do tego, co niezbędne do celów w jakich są przetwarzane (np. dane zawarte w dokumentacji medycznej przetwarzane są w celach zdrowotnych). Poza danymi o charakterze medycznym, dane takie jak numer telefonu czy adres e-mail przetwarzane są również w oparciu o umowę lub udzieloną zgodę.

Podstawowe zasady dotyczące ochrony praw Pacjenta:

  • Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia RODO)
  • Pacjent ma prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia RODO)
  • Pacjent może żądać ograniczenia lub usunięcia danych w zakresie celu, w którym dane osobowe pacjenta są przetwarzane na podstawie tej zgody (zgodnie z art. 17,18 Rozporządzenia RODO)
  • Pacjent ma prawo do przeniesienia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia RODO)
  • Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia RODO)
  • Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przetwarzania danych

Okres jest odpowiadający realizacji obowiązków ustawowych, związanych z realizacją celu zdrowotnego. W przypadku dodatkowych danych, podstawą przetwarzania których jest zgoda –